Wikia

遊戲大典

CampGames

讨论0
167个页面创建
于此维基上

不轉換 | 简体 | 繁體

香港OCAMP遊戲列表编辑

本頁會列出所有OCAMP遊戲


1) 選出王后 2) 以道具結出舒適的繩網,運載王后 3) 根據地圖,運載皇后到Check Point, 完成Task 4) 回到終點

準備: 一個波, 排球/籃球size 1. 一人一個number, e.g.1-10 2. 圍圈企 3. 1號開始, 拎住個波向上拋, 同時嗌一個號碼, e.g. 8號 4. 1號番埋位, 8號出黎, 接住個波, 又嗌一個號碼如6號 5. 6號接唔到/個波一旦跌落地, 其他人即有咁遠走咁遠, 直到6號執番個波並大叫停 6. 呢個時候所有人停低, 6號企0係佢執到個波的位置, 揀一個最近的目標用個波掟佢, 掟得中, 咁呢個人做下一個開始, 掟唔中, 6號就要被罰 p.s: 個波只可向上拋, 但又唔可以拋太低, at least 過兩米

玩法:在一個指定範圍內(如一個營地)設定數個關卡,而參加者則分成若干組,它們首先會得到一個指示,要他們到其中一個關卡去(每組都會有不同的指示)。當他們到達關卡之後,他們要受到一些考驗,例如:一起唱一首歌,答問題,做掌上壓,吃東西(如一人兩隻香蕉)等等。當他們通過了考驗,這個關卡的負責人便會給他們一個證明,並告訴他們下一個關卡在哪裏。如此類推,到他們完成了最後一個關卡的考驗之後,他們便需要回到總部報到,先到者為勝出。

玩法:首先要大家四個人一組,圍成一圈,背對背的坐在地上。(坐的意思是屁股貼地,正常來說一個坐在地上的人,是無法手不著物的站起來的)四人手 "橋" 手,然後要他們一同站起來。很容易吧?那麼再試試多人一點,如六至七個人,應該還不是太難。最後再試試十四五人一同站起來,那難度就會較高了。筆者親自試過十多人一起起身,雖然試了許多次才成功,但證明是可以成功的。這個遊戲其實可以帶出很多理論,如大組和細組用力方向的不同、如何合作才可成功等,非常適合吹水之用。

玩法:分成若干組,每組五人左右(每組人數不宜太多,否則容易令人悶),排成直行。其中一人載上面具,另一人要負責做描述者。由主持人發指示,如要他們首先在面具上畫上左眼,那麼每組的第一個人便要蒙上眼,由描述者指示他們去在面具上畫上左眼。待大家都完成後再由主持人發下一個指示(如畫上右眼),如此類推。待一幅幅面具都畫好的時候,那個面具最漂亮便勝出。

玩法:大家排成兩圈,最好是男女相間。首先抽一張紙,例如抽到口的話,那開始的一人便要含著那香蕉,然後第二人抽,例如抽到腋下的話,那接下的一人便要用腋下來接那香蕉。如此類推,直至傳完一圈為止,快傳完的一隊勝。(試想像一下,假如之前一人抽到胯下,接下來的那人抽到口,那會是...)

準備: 一個波, 排球/籃球size 1.分兩組(a,b), 雙方對望咁企 2. a組先開始, 拎個波掟b組d人, 3. b組要接住個波掟番a組; 接唔到而被掟中的, 就要出黎, 企o係a組最後排做俘虜 4. 俘虜唔可以踩過界, 要等機會接到個波, 掟a組的人, 咁被掟中的a組人又企去b組後排做俘虜 5. 如是者, 邊一組的人最快死哂就輸


玩法:眾人坐成一圈,規例是每個人都只能向他左手面的人說『我愛你!』, 和只能對他右手面的人說『唔知醜!』,而說的人和聽的人都不可以笑。比方說:甲對左手邊的乙說:『我愛你!』 乙便可以對甲回應說:『唔知醜!』, 或是轉個頭向在他左手邊的丙說:『我愛你!』。 若說或聽的那人忍不住笑的話,便算輸了。

玩法:圍成一圈,開始的那人(A)向任何一人(B)作射擊狀,並說:砰!被射的那人(B)要立刻向另一人(C)說(同樣要用手作射擊狀):o彭!這次則輪到(C)身旁的兩人作反應。他們要立刻舉起雙手(好像投降的樣子),並說:嘩然後(C)就再開始重覆(A)的動作,射向一人並說:砰!如此類推,直至有人犯錯,即是例如忘了反應等,那便算輸了。

更多维基

进入随机维基